31 oktober, 2017 -

Rörteknik

Rätt och Fel – Fakta om flexibla foder

Vad är det egentligen som gäller? När ledande branschföreträdare  hävdar att flexibla foder som metodgrupp behöver delas utifrån materialets beståndsdelar, har de rätt, eller missleder de i själva verket marknaden?

Aarsleff Rörteknik är branschledandei teknikområdet flexibla foder för schaktfri förnyelse av rörsystem. Vi har kvalificerad teknisk expertis, 35 års erfarenhet och utvecklar egna metoder och material, både oarmerade och armerade flexibla foder, vilket gör att vi kan anpassa rörförnyelsen
så att det passar varje kunds specifikabehov. Med oarmerade foder bygger vi ett nytt homogent plaströr och våra armerade foder ger ett plaströr förstärkt med till exempel glasfiber. Mot den bakgrunden ska vi här skapa klarhet i det som kan uppfattas som en missledande begreppsförvirring om vad som är rätt och fel kring metodgruppen flexibla foder.

Är det stora skillnader i teknisk prestanda för olika typer av material i metodgruppen flexibla foder?
Nej. Alla flexibla foder har tekniska styrkor och svagheter. De senaste årens standardisering av produkterna enligt ISO och tyska Dibt-normerna (Tyska institutet för byggnadsteknik) har lett till att producenterna höjt kvaliteten på svaga områden och byggt in extra säkerhet som följaktligen eliminerat svagheterna. Metodgruppen är under ständig utveckling i alla avseenden, både i materialhänseende och installationsteknik.

Har spaltbredden någon betydelse för kvaliteten på röret?
Ja, spaltbredden mellan nytt och befintligt rör är en parameter vi alltid räknar med vid dimensionering av flexibla foder. Aarsleff levererar både armerade och oarmerade flexibla foder som med god marginal håller sig under det gränsvärde för spaltbredden på 0.5% av rörets diameter som Svenskt
Vatten publikation P101 föreskriver. Därför kan man inte säga att det ena eller andra materialet skulle vara bättre eller sämre i detta sammanhang.

Är det rätt att det ena eller andra materialet håller längre?
Nej, det stämmer inte. Detta förhållande har ibland felaktigt förenklats till att endast beskriva
E-modulens förhållande mellan dess korttids- och långtidsvärde. Frågan är mer komplex än så. För att beskriva ett rörs livslängd krävs studier av ett antal fler faktorer såsom exempelvis nötningstålighet, påverkan av aktuella pH-värden, temperaturvariationer och produktsammansättning med flera.  Det enda kända publicerade livslängdstest som har genomförts på flexibla foder av en tredjepart, utfördes av Dansk Teknologisk Institut tillsammans med Aarhus kommun och Per Aarsleff A/S. Detta test gjordes på Aarsleff´s oarmerade flexibla foder och presenterades vid den internationella konferensen No-Dig 2002 i Köpenhamn.

Hur kan Aarsleff hävda att deras flexibla foder håller i 100 år?
Ovanstående testresultat visade en förväntad livslängd för Aarsleffs flexibla foder på minst 100 år. Testet utfördes på rörstycken, uppgrävda efter att ha varit i drift i flera år.

Oarmerade eller glasfiberarmerade flexibla foder, vad är bäst?
Båda materialen är bra, men frågan bör inte handla om det, utan i vilken situation och miljö man använder det ena eller det andra materialet. Skillnaden mellan ett oarmerat flexibelt foder och ett glasfiber-armerat flexibelt foder består i inslaget av glasfiber. Det oarmerade består av endast plast medan det glasfiberarmerade består av plast och glasfiber. Inslaget av glasfiber ger röret en högre E-modul. Det oarmerade flexibla fodret har en lägre E-modul men kan alltid designas till en lika stark konstruktion. E-modulen kompenseras med en något större godstjocklek. Skillnaden i flödeskapacitet är i de flesta fall försumbar för olika godstjocklekar, se diagram nedan.
Fördelen hos de oarmerade fodren återfinns i flexibilitet vid installation i form av till exempel stora dimensioner, långa sträckor, stora riktningsavvikelser, dimensionsändringar och till och med vattenfyllda dykarledningar. Den största vinsten ges i form av effektivisering av projekt där man utnyttjar fördelarna hos de olika materialen. Den vinsten tillfaller kunden genom kostnadseffektiva och optimerade projekt.

Kan alla leverantörer erbjuda båda materialen?
Nej, Aarsleff är hittills ensamma om att erbjuda egenutvecklade, testade material av båda typerna, oarmerade och armerade flexibla foder, vilket gör att vi kan anpassa metod och material så att det passar varje kunds specifika behov och funktionskrav.

Är debatten om material som förts av konkurrenterna bra?
Nja. En del av ämnena har varit relevanta medan andra har präglats av bristande tekniska kunskaper hos flera av de diskuterande parterna. Det har medfört en osäkerhet när det gäller branschens trovärdighet. I en del fall har kunder tagit intryck och valt bort vissa aktörer och schaktfria No-Dig-lösningar. Det leder till bristande konkurrensutsättning och därmed ett högre pris för kunderna som en direkt konsekvens av detta.

Bör upphandlingar av flexibla foder handla om endast ett material i taget?
Nej, det är helt fel. Man bör inte begränsa upphandlingar till ett särskilt material. Det är negativt för kunderna, för Sveriges ekonomi och för vår infrastruktur. Det skulle begränsa möjligheterna till flexibla och ekonomiska lösningar och inte minst längre hållbarhet. Vi bör sträva efter full transparens och inga begränsningar – en viktig parameter för beställare och konkurrensfrihet i upphandlingar.

Hur kan jag vara säker på att få rätt kvalitet till lägsta pris?
En säker väg är att använda sig av gällande branschstandard, Svenskt Vattens publikation P101. Till detta skall tydliga och relevanta funktionskrav ställas.