31 oktober, 2017 -

Rörteknik

Fakta och vetenskap om flexibla foder

Det är lätt att lösryckta påståenden, illasinnade rykten och dåligt underbyggda debattartiklar ger en fullständigt missvisande information för den som ska upphandla ledningsförnyelse. Här ger vi vetenskapligt underlag och fakta kring de tre tekniska frågor där vilseledande information lett till allvarliga missuppfattningar.

Livslängd – Flexibla foder  håller i 100 år
Som vi redan har berört så ges ofta en förenklad och felaktig bild av vad som avgör livslängden hos ett installerat flexibelt foder. Man översätter förenklat E-modulens förhållande mellan dess korttids- och långtidsvärde. Frågan är mer komplex än så. För att beskriva ett rörs livslängd krävs studier av ett antal fler faktorer såsom exempelvis nötningstålighet, påverkan av aktuella pH-värden, temperaturvariationer och produktsammansättning med flera. Till detta kommer kanske den viktigaste faktorn av alla, att det finns en total kontroll på processen från materialtillverkning till slutbesiktad och godkänd entreprenad. Det enda kända publicerade livslängdstest som har genomförts på flexibla foder av en tredje part, utfördes av Dansk Teknologisk Institut tillsammans med Aarhus kommun och Per Aarsleff A/S. Testet utfördes på uppgrävda rörsegment, alltså en fysisk prövning på det installerade fodret som hade fått ligga i marken under flera år.
De testade rören var infodrade med Aarsleffs oarmerade flexibla foder. Rapporten presenterades vid den internationella konferensen No-Dig 2002 i Köpenhamn. Slutsatsen blev att den förväntade livslängden för Aarsleffs flexibla foder är 100 år.

Spaltbredd – Garanterat under lägsta värdet 
När en befintlig ledning infodrats med hjälp av någon schaktfri metod kommer det normalt att finnas, beroende på vilken metod som använts, en större  eller mindre spalt mellan foderrör och befintlig ledning. Aarsleff har gjort flera oberoende tester på sina installerade foder, både oarmerade och armerade. Slutsatsen är att vi kan garantera en spaltbredd som ligger under det lägsta värde, 0,5 %, som används vid beräkningar av bucklingslast i Svenskt Vattens publikation P101.

Flödeskapacitet – omätbar skillnad på infodrat rör
Tjockleken på det installerade flexibla fodret har en viss inverkan på rörets flödeskapacitet, men beräkningar på olika tjocklekar visar att skillnaden knappt är mätbar. För att gå till botten med denna fråga  så har vi låtit svensk expertis inom området göra beräkningar på flödeskapaciteten för infodrade rör. De har gjort beräkningar i dimensionsområdenaØ 150mm – Ø 800mm. Ingångsvärdena var tjocklekar på flexibla foder med dimensioneringskrav på långtidsringstyvheterna 1 kN/m2 och 2 kN/m2 i oarmerade och armerade flexibla foder  och vi har använt oss av ett k-värde  för flexibla foder på 0,25 mm (standardtal för flexibla foder enligt Dansk kontrollordning). Vid en jämförelse av genomförda kapacitetsberäkningar kan man se att det är en marginell skillnad mellan de olika alternativen. Det är till och med så att den osäkerhetsfaktor som spelar in i ett teoretiskt framställt värde är större än den skillnad som påvisas. Den praktiska skillnaden vid en fysisk flödeskontroll i ett infodrat rör är omätbar.
Se diagrammen tydligt i broschyren på sidan 12 Flexibla foder med fokus på funktion