31 oktober, 2017 -

Rörteknik

Bra underlag minskade kundens kostnader

I Järfälla kommun arbetar man förebyggande och systematiskt för att förnya sina spill- och dagvattenledningar. Genom att förse sina entreprenörer med ett noga genomarbetat underlag vid upphandlingar spar kommunen avsevärda pengar.

Tack vare ett mycket bra förfrågningsunderlag kunde Aarsleff räkna hem ett uppdrag med betydligt lägre anbud än näst lägsta anbudsgivare.
– I Järfälla kommun har vi arbetat med systematisk ledningsförnyelse av spillvattennätet ända sedan 1990-talet. År 2009 beslöt vi att även dagvattennätet måste förnyas på samma sätt, och beslutade att spillvattennätet ska förnyas på 100 år och dagvattenledningarna på 200 år. Efter att ha delat in kommunen i tio områden, analyseras behoven i ett område i taget, ledningarna tv-inspekteras och statusklassas. De sämsta ledningarna åtgärdas sedan året efter, berättar Anna Sundén, projektledare
i Järfälla kommun.

Samlade uppgifter ger bättre anbud
Alla data om inspekterade ledningssträckor bakas in i en Excel-fil där längd, material, anmärkningar, statusklass tillsammans ger ett mycket väl beskrivet förfrågningsunderlag som ger entreprenören möjlighet att ge ett precist anbud för det kommande uppdraget. – Sedan många år arbetar vi med två entreprenörer varav den ena är Aarsleff. Första gången Aarsleff förnyade ledningar hos oss var 1996. Tidigare gjorde vi upphandlingar för ett år i taget, men i de två sista omgångarna har upphandlingen omfattat två år i taget, berättar Anna Sundén som arbetat med ledningsförnyelsen i Järfälla sedan 2009. Vid upphandlingen av förnyelse av spill och dagvattennätet i Viksjö och Norra Kallhällkunde Aarsleff räkna hem uppdraget med 15 procent lägre pris än sin närmaste konkurrent. Detta tack vare det goda underlaget där varje delsträckas status var angiven, och till detta Aarsleffs kompetens att kunna arbeta med ett antal olika material och installationsmetoder.

Två etapper genomförda
2013 och 2014 genomfördes tv-inspektioner av ledningar i Viksjö och Norra Kallhäll som två separata projekt. Viksjö förnyades 2014 och Kallhäll 2015. I januari 2016 slutbesiktigades den sista delen.
– Tack vare det förnämliga underlaget med rörinspektioner, ritningar och anmärkningar, kunde Aarsleff optimera både teknik och materialval för varje enskild delsträcka. Vi kunde ta hänsyn till längd, dimensioner, läggningsdjup och redan från början ha klart för oss alla installationstekniska förutsättningar, berättar Aarsleffs platschef Tommie Jensen.
Kommunens anbud gällde 8 130 meter spill- och dagvattenledning av varierande slag i dimensionerna 225 till 1 200 mm. Vi kunde räkna hem uppdraget med rejäl marginal mot näst lägsta anbudsgivare.

Akuta situationer undviks med systematiska tv-inspektioner
– Att vi arbetar förebyggande innebär att vi sällan behöver göra akuta insatser utan kan samordna insatser med andra projekt. Vi kan i tid upptäcka om brunnar behöver renoveras. Vid inspektionerna avslöjas ibland också gamla felkopplingar, som till exempel där spillvatten kopplats till dagvattenledningen, och detta kan då åtgärdas snabbt, framhåller Anna Sundén.
– Projektet har gått bra tack vare Aarsleffs erfarenhet, både att hålla tiden och budgeten, fortsätter Anna Sundén. Efter vårt samarbete genom åren har också vi själva fått ganska bra rutin på den här typen av projekt. Eftersom uppdraget varit uppdelat i två delprojekt har vi i det första kunnat se behov av justeringar som sedan blivit självklarheter i det andra delprojektet. Aarsleffs arbetsledare har varit mycket bra att samarbeta med. De har kontaktat oss tidigt om det dykt upp problem och vi har i god tid kommit överens om hur vi ska lösa det på bästa sätt. Aarsleff är en entreprenör med lång erfarenhet och är väldigt specialiserade på vad de gör. Det man märker är att de är måna om att kunna jobba med att ständig förbättra sig på alla plan, och det är kul, säger Anna. När vi gör  inspektioner i ledningarna som gjordes för tio eller tjugo år sedan så ser vi att de strumpinfodrade ledningarna i princip alltid är felfria. De båda etapperna i Viksjö och Norra Kallhäll står nu klara och Kallhäll slutbesiktades i januari 2016.

Aarsleffs Tommie Jensen sammanfattar:
Totalt blev den förnyade sträckan i första etappen 3 892 meter i dimensioner från 225 till 1 200 mm samt i etapp 2: 3 435 meter i dimensionerna 225 –1 000 mm. Långa raka sträckor i stora dimensioner utan vinklar och böjar installerades med Aarsleffs glasfiberarmerade foder som härdades med UV-ljus. För övriga ledningar användes Aarsleffs oarmerade foder som installerades med tryckluft och ånga. Därtill installerades tre hattprofiler och sextiofyra brunnsrenoveringar genomfördes.
Del 1 beställdes i november 2014 och utfördes vinter/vår 2015.
Del 2 beställdes i maj 2014 och utfördes sommar/höst 2015.
Kraven från beställaren var att förnyelsen skulle ske med flexibla foder. De dimensionerade kraven på de nya rören utgick från Svenskt Vattens publikation P101.