31 oktober, 2017 -

Rörteknik

Aarsleff har ledningen i teknik och rör som håller i 100 år.

I mer än tre decennier har Aarsleff Rörteknik specialiserat sig på att förbättra infrastrukturen för Sveriges kommuner, industrier, järnväg och fastighetsbolag med schaktfri förnyelse av rör- och ledningssystem, av alla dimensioner och  i alla tänkbara och otänkbara miljöer.

Aarsleff har blivit välkänt för att kunna lösa ledningsproblem effektivt i svåra och känsliga miljöer där de flesta andra företag i branschen inte klarar det. Vi förnyar alla typer av ledningssystem med den senaste tekniken, stående och liggande, under svåra förhållanden och i trånga utrymmen, oavsett om det sker i tungt trafikerade, miljökänsliga områden eller vid industrier och i fastigheter där driftsstörningar inte får förekomma. Utvecklingen går snabbt och en av förklaringarna till Aarsleffs särställning inom schaktfri förnyelse av rör är bolagets egen forsknings- och utvecklingsavdelning i danska Aarhus, där nya rörmaterial och tekniska metoder löpande utvecklas, förbättras och testas. Här har bland annat Aarsleffs flexibla foder utvecklats, en effektiv lösning till schaktfri förnyelse av ledningar. Den egna utvecklingen och fabrikationen är en viktig del i industrialiseringen som präglar Aarsleffs byggande.

Flexibla foder håller i 100 år
– Testresultaten, som är de enda på marknaden, visar att våra flexibla foder har en förväntad livslängd på 100 år. Dessutom innebär våra metoder en effektivare och mindre kostsam förnyelse med minimala störningar eftersom arbetet kan ske utan stora schaktingrepp. Den välutbildade personalen och vår verksamhets tydliga processer är förutsättningar som är helt avgörande för vår framgång, förklarar Stefan Indahl, vd för Aarsleff Rörteknik. Ett förnyelseprojekt sker alltid i nära samarbete mellan oss och kunden och vår erfarenhet efterfrågas ofta, även i tidiga skeden. Vår utgångspunkt för förnyelseprojekt är en noggrann rörinspektion med dokumentation av ledningsnätets verkliga status. På plats, när ledningen är rengjord, drar eller vränger vi det mjuka fodret in i ledningen, från till exempel en brunnsöppning. När fodret är på plats i ledningen härdar vi det med ånga, UV-, LED-ljus eller vatten. Resultatet är en tät och robust ledning, designad efter förutsättningarna och en förstärkt, mer hållbar infrastruktur. Aarsleffs flexibla foder finns i många olika sammansättningar och tillverkas i alla längder och med godstjocklekar från 3 mm till 50 mm och storlekar från 75 mm upp till 2 100 mm. Vi skräddarsyr foder så att huvudledningar med varierande dimensioner och tvärsnitt kan förnyas. På så vis är det möjligt att förnya flera hundra meter med en installation.

Minimala störningar
Aarsleff Rörteknik har också stor erfarenhet av förnyelseprojekt i fastigheter. Vi har den senaste tekniken för stående stammar, huvudledningar och servisledningar och har också utvecklat nya metoder som kraftigt reducerar behovet av rivning i till exempel badrum. Därför blir störningarna för de boende minimala under renoveringen. Kostnaderna för fastighetsägaren minskar också avsevärt jämfört med om man använder traditionell teknik. Har vi det samlade ansvaret så koordinerar vi med alla boende och inblandade underleverantörer så att arbetet löper smidigt och alla är informerade.

Involverar kunden
Våra kunders uppgift är att ställa relevanta, tydliga funktionskrav för den nya ledningen. Hur byggandet av de offentliga markförlagda ledningarna ska utföras finns definierat i Svenskt Vattens publikation P101. Men när driftsförhållandena är annorlunda, som i den tunga industrin, är vår erfarenhet av åtskilliga liknande projekt och kundens delaktighet avgörande för utförandet. En vanlig arbetsform är att vi sätter samman en projektgrupp med expertis från alla parter för att kunna bestämma krav och samtliga kritiska skeden för utförandet.

Ledande ställning i världen
 Vår långa erfarenhet av schaktfri ledningsförnyelse har gett oss en ledande ställning i världen och de många, mycket olika, internationella projekten tvingar oss att ständigt tänka nytt och kreativt. Koncerngemensamma processer och det framgångsrika erfarenhetsutbytet inom koncernen utnyttjas maximalt. Den komplexitet av erfarenhet vi har och ett batteri av valbar teknik ger oss möjlighet att välja optimalt tillvägagångssätt i alla projekt. – Därför kan vi hålla en hög och jämn kvalitet på alla våra uppdrag, både hemma och i utlandet, och garantera lång hållbarhet och högre kostnadseffektivitet, säger Stefan Indahl.